Racing boats by Empacher boatyard

Empacher Racing Single

Empacher Racing Double

Empacher Racing Four

Empacher Racing Eight